нүүрсний бутлах үйл ажиллагаанд ашиглах тоног төхөөрөмж