гурван тээрэм үйлдвэрлэх төслийн бүтээмжийг дээшлүүлэх